Οροι και Προϋποθέσεις

Κατά τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας θεωρείται ότι έχετε διαβάσει και συμφωνήσει με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

Η παρακάτω ορολογία ισχύει για τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, την Προκήρυξη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Κοινοποίηση Αποποίησης Ευθυνών και οποιαδήποτε ή όλες τις Συμφωνίες: "Πελάτης", "Εσάς" και "Σας" αναφέρεται σε εσάς, το άτομο που επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο και αποδέχεστε τους Όρους και Προϋποθέσεις της Εταιρείας. "Η Εταιρεία", "Εμείς", "Εμείς" και "Εμείς", αναφέρεται στην Εταιρεία μας. "Κόμμα", "Μέρη" ή "Εμείς", αναφέρεται τόσο στον Πελάτη όσο και στον εαυτό μας, είτε στον Πελάτη είτε στον εαυτό μας. Όλοι οι όροι αναφέρονται στην προσφορά, την αποδοχή και την εξέταση πληρωμής που είναι απαραίτητες για την ανάληψη της διαδικασίας της βοήθειάς μας στον Πελάτη με τον καταλληλότερο τρόπο, είτε με επίσημες συνεδριάσεις καθορισμένης διάρκειας είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, Οι ανάγκες του πελάτη όσον αφορά την παροχή των δηλωμένων υπηρεσιών / προϊόντων της Εταιρείας, σύμφωνα και σύμφωνα με τον ισχύοντα Αγγλικό Νόμο. Οποιαδήποτε χρήση της παραπάνω ορολογίας ή άλλων λέξεων στον ενικό, τον πληθυντικό, την κεφαλαιοποίηση και / ή τον / την ή αυτή, θεωρείται ως εναλλάξιμη και ως εκ τούτου ως αναφερόμενη στο ίδιο.

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Είμαστε δεσμευμένοι στην προστασία της ιδιωτικής ζωής σας. Οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της επιχείρησης σε βάση γνώσης πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο τις πληροφορίες που συλλέγονται από μεμονωμένους πελάτες. Εξετάζουμε συνεχώς τα συστήματα και τα δεδομένα μας για να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στους πελάτες μας. Το Κοινοβούλιο δημιούργησε ειδικά αδικήματα για μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες κατά συστημάτων πληροφορικής και δεδομένων. Θα διερευνήσουμε οποιεσδήποτε τέτοιες ενέργειες με σκοπό τη δίωξη ή / και τη διεξαγωγή αστικών διαδικασιών για την αποκατάσταση ζημιών κατά των υπευθύνων

Εμπιστευτικότητα

Είμαστε εγγεγραμμένοι βάσει του νόμου περί προστασίας δεδομένων του 1998 και ως εκ τούτου, οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον Πελάτη και τις αντίστοιχες Πελατειακές Αρχές μπορεί να διαβιβαστεί σε τρίτους. Ωστόσο, τα αρχεία του Πελάτη θεωρούνται εμπιστευτικά και συνεπώς δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους, εκτός από [τον κατασκευαστή / προμηθευτή (ές) μας] και εάν το ζητήσουμε νομίμως από τις αρμόδιες αρχές. Οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν θέα και αντίγραφα όλων των εγγραφών Πελάτη που διατηρούμε, υπό την προϋπόθεση ότι μας δίνεται εύλογη ειδοποίηση για το αίτημα αυτό. Οι πελάτες καλούνται να διατηρούν αντίγραφα οποιασδήποτε βιβλιογραφίας που εκδίδεται σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών μας. Όπου ενδείκνυται, θα εκδώσουμε στους Πελάτες τις κατάλληλες γραπτές πληροφορίες, τα φυλλάδια ή τα αντίγραφα των αρχείων, ως μέρος μιας συμφωνηθείσας σύμβασης, προς όφελος και των δύο μερών.

Δεν θα πουλάμε, δεν μοιράζουμε ή ενοικιάζουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους ή χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για ανεπιθύμητα μηνύματα. Οποιαδήποτε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλονται από την εν λόγω εταιρεία θα αφορούν μόνο την παροχή συμφωνημένων υπηρεσιών και προϊόντων.

Αποποίηση ευθυνών

Εξαιρέσεις και Περιορισμοί

Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται με βάση "όπως είναι". Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, αυτή η Εταιρεία:

  • αποκλείει όλες τις δηλώσεις και εγγυήσεις που σχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο και το περιεχόμενό του ή που παρέχονται ή ενδέχεται να παρέχονται από οποιαδήποτε θυγατρική ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των ανακριβειών ή παραλείψεων στον παρόντα ιστότοπο ή / και στη βιβλιογραφία της Εταιρείας. και
  • αποκλείει κάθε ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, την άμεση απώλεια, την απώλεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή τα κέρδη (ανεξάρτητα από το αν η απώλεια τέτοιων κερδών ήταν προβλέψιμη, ή προέκυψε κατά την κανονική πορεία των πραγμάτων ή έχετε συμβουλέψει αυτή την Εταιρεία για πιθανότητα τέτοιας πιθανής απώλειας) στον υπολογιστή σας, στο λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, στα συστήματα και στα προγράμματα και στα δεδομένα που αφορούν ή σε οποιαδήποτε άλλη άμεση ή έμμεση, επακόλουθη και παρεπόμενη ζημία. Ωστόσο, αυτή η Εταιρεία δεν αποκλείει την ευθύνη για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από την αμέλειά της. Οι παραπάνω εξαιρέσεις και περιορισμοί ισχύουν μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Κανένα από τα νόμιμα δικαιώματα σας ως καταναλωτή δεν επηρεάζεται.

Πληρωμή

Τα μετρητά ή ο προσωπικός έλεγχος με την κάρτα των τραπεζών, όλες οι μεγάλες πιστωτικές / χρεωστικές κάρτες, το σχέδιο τραπεζιτών ή η μεταφορά BACS είναι όλες οι αποδεκτές μέθοδοι πληρωμής. Οι Όροι μας πληρώνουν πλήρως κατά την αγορά. Όλα τα αγαθά παραμένουν στην ιδιοκτησία της Εταιρείας μέχρι να πληρηθούν πλήρως. Τα ποσά που παραμένουν εκκρεμή μέχρι την ημερομηνία λήξης θα επιφέρουν τόκους υπερημερίας με επιτόκιο 2% πάνω από το βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Αγγλίας επί του ανεξόφλητου υπολοίπου έως ότου καταβληθεί το υπόλοιπο σε πλήρη και τελική εκκαθάριση. Διατηρούμε το δικαίωμα να επιδιώξουμε την ανάκτηση οποιωνδήποτε χρημάτων που δεν έχουν καταβληθεί εξήντα ημέρες από την ημερομηνία του τιμολογίου μέσω των οργανισμών είσπραξης ή / και μέσω του δικαστηρίου μικροδιαφορών σε περίπτωση που το υπόλοιπο δεν υπερβαίνει τις £ 3000. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα ευθύνεστε για οποιεσδήποτε πρόσθετες διοικητικές και / ή δικαστικές δαπάνες. [Να τροποποιηθεί αναλόγως]

Οι επιστραφέντες επιταγές θα επιβαρύνονται με 25 ευρώ για την κάλυψη των τραπεζικών εξόδων και των διοικητικών εξόδων. Σε περίπτωση δεύτερης επιταγής επιστροφής, διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη συμφωνία και, εάν συμφωνήσουμε, θα επιμείνουμε μόνο σε μελλοντικές συναλλαγές σε μετρητά. Κατά συνέπεια, όλες οι κρατήσεις ή / και οι συναλλαγές και οι συμφωνίες που συνάπτονται θα παύσουν να ισχύουν μέχρις ότου όλα τα εκκρεμή χρηματικά ποσά ανακτηθούν πλήρως.

Πολιτική ακύρωσης

Ελάχιστη προειδοποίηση ακύρωσης 24 ωρών απαιτείται. Η ειδοποίηση, για παράδειγμα, αυτοπροσώπως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του μηνύματος κειμένου του κινητού τηλεφώνου ή / και φαξ ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο θα γίνει αποδεκτή, με την έγγραφη επιβεβαίωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε μια χρέωση 30 ευρώ για την κάλυψη τυχόν μεταγενέστερων διοικητικών εξόδων.

Τερματισμός συμφωνιών και επιστροφής χρημάτων

Τόσο ο Πελάτης όσο και οι ίδιοι έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν οποιαδήποτε Συμφωνία Υπηρεσιών για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού των υπηρεσιών που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Δεν θα προσφερθούν επιστροφές, εάν μια Υπηρεσία θεωρείται ότι έχει ξεκινήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη, για όλους τους σκοπούς και τους σκοπούς. Τυχόν χρηματικά ποσά που μας έχουν καταβληθεί και τα οποία συνιστούν πληρωμή για την παροχή αχρησιμοποίητων Υπηρεσιών, επιστρέφονται.

Διαθεσιμότητα

Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ιστότοπο διατίθενται μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο ή σε σχέση με καταχωρίσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο. Όλες οι διαφημίσεις προορίζονται αποκλειστικά για την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση της καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό οποιωνδήποτε λήψεων, προγραμμάτων και κειμένου που διατίθενται μέσω αυτού του ιστότοπου. Η αναδιανομή ή η αναδημοσίευση οποιουδήποτε τμήματος αυτού του ιστότοπου ή του περιεχομένου του απαγορεύεται, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης ή άλλων παρόμοιων ή οποιωνδήποτε άλλων μέσων, χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία από αυτόν τον ιστότοπο θα είναι αδιάκοπη, έγκαιρη ή χωρίς λάθη, αν και παρέχεται με την καλύτερη δυνατή δυνατότητα. Με τη χρήση αυτής της υπηρεσίας αποζημιώνετε με αυτόν τον τρόπο αυτήν την Εταιρεία, τους υπαλλήλους της, τους αντιπροσώπους και τους συνεργάτες της για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, με οποιονδήποτε τρόπο, όποια και αν είναι η αιτία.

Αρχεία καταγραφής

Χρησιμοποιούμε τις διευθύνσεις IP για να αναλύσουμε τις τάσεις, να διαχειριστούμε τον ιστότοπο, να παρακολουθήσουμε την κίνηση του χρήστη και να συγκεντρώσουμε ευρείες δημογραφικές πληροφορίες για συνολική χρήση. Οι διευθύνσεις IP δεν συνδέονται με προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες. Επιπλέον, για τη διαχείριση συστημάτων, την ανίχνευση προτύπων χρήσης και την αντιμετώπιση προβλημάτων, οι διακομιστές ιστού καταγράφουν αυτόματα τις τυπικές πληροφορίες πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένου του τύπου προγράμματος περιήγησης, του χρόνου πρόσβασης / ανοικτού ταχυδρομείου, της διεύθυνσης URL που ζητήθηκε και της διεύθυνσης URL παραπομπής. Αυτές οι πληροφορίες δεν μοιράζονται με τρίτους και χρησιμοποιούνται μόνο σε αυτήν την Εταιρεία με βάση την ανάγκη να γνωρίζουμε. Οποιεσδήποτε ατομικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με αυτά τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται παραπάνω χωρίς τη ρητή άδειά σας.

Μπισκότα

Όπως και οι περισσότερες διαδραστικές ιστοσελίδες, ο ιστότοπος αυτής της Εταιρείας [ή ο ISP] χρησιμοποιεί cookies για να μας επιτρέψει να ανακτήσουμε τα στοιχεία του χρήστη για κάθε επίσκεψη. Τα cookies χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπού μας για να επιτρέψουν τη λειτουργικότητα αυτής της περιοχής και την ευκολία χρήσης των επισκεπτών αυτών. Μερικοί από τους συνεργάτες μας μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν cookies. [Αν δεν χρησιμοποιείτε cookies, διαγράψτε αυτή τη ρήτρα].

Σύνδεσμοι προς αυτόν τον ιστότοπο

Δεν επιτρέπεται να δημιουργήσετε σύνδεσμο σε οποιαδήποτε σελίδα αυτού του ιστότοπου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας. Εάν δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο σε μια σελίδα αυτού του ιστότοπου, το κάνετε με δική σας ευθύνη και οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί που αναφέρονται παραπάνω θα ισχύουν για τη χρήση αυτού του ιστότοπου συνδέοντάς τον.

Σύνδεσμοι από αυτόν τον ιστότοπο

Δεν παρακολουθούμε ή αναθεωρούμε το περιεχόμενο των ιστότοπων άλλου μέρους που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο. Οι γνωμοδοτήσεις που εκφράζονται ή παρουσιάζονται σε τέτοιες ιστοσελίδες δεν μοιράζονται απαραιτήτως ή δεν υποστηρίζονται από εμάς και δεν πρέπει να θεωρούνται ως οι εκδότες τέτοιων απόψεων ή υλικού. Λάβετε υπόψη ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων. Ενθαρρύνουμε τους χρήστες μας να γνωρίζουν πότε φεύγουν από τον ιστότοπό μας και να διαβάσουν τις δηλώσεις απορρήτου αυτών των ιστότοπων. Θα πρέπει να αξιολογήσετε την ασφάλεια και την αξιοπιστία οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου που συνδέεται με αυτόν τον ιστότοπο ή έχει πρόσβαση μέσω αυτού του ιστότοπου, πριν αποκαλύψετε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες σε αυτόν. Αυτή η Εταιρεία δεν θα αναλάβει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, οποτεδήποτε προκληθεί, από την αποκάλυψή σας σε τρίτους προσωπικών πληροφοριών.

Σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων

Τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας υπάρχουν σε όλα τα κείμενα που αφορούν τις υπηρεσίες της Εταιρείας και το πλήρες περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου.

Το λογότυπο της εταιρείας αυτής είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα αυτής της εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες χώρες. Τα εμπορικά σήματα και οι συγκεκριμένες υπηρεσίες αυτής της Εταιρείας που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι εμπορικά σήματα.

Επικοινωνία

Έχουμε πολλές διαφορετικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για διαφορετικά ερωτήματα. Αυτά και άλλα στοιχεία επικοινωνίας μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο "Επικοινωνήστε μαζί μας" στην ιστοσελίδα μας ή μέσω της εταιρικής λογοτεχνίας ή μέσω των αριθμών τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας ή κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας.

Αυτή η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στην Αγγλία και Ουαλία, Αριθμός 11111111, έδρα 123 Any Street, Anytown AB2 3CD. [Απαιτείται να δηλωθεί μόνο εάν η Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, διαφορετικά η διεύθυνση κατοικίας / εμπορικής συναλλαγής των ιδιοκτητών / συνεταίρων πρέπει να εμφανίζεται χωρίς τη χρήση του όρου: καταχωρισμένο].

Ανωτέρας βίας

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται έναντι του άλλου για τυχόν παράλειψη οποιασδήποτε υποχρέωσης που απορρέει από οποιαδήποτε συμφωνία η οποία οφείλεται σε γεγονός πέρα ​​από τον έλεγχο αυτού του κόμματος, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιασδήποτε πράξης του Θεού, της τρομοκρατίας, του πολέμου, της πολιτικής εξέγερσης, της εξέγερσης, , πολιτικές αναταραχές, πράξεις αστικής ή στρατιωτικής εξουσίας, εξέγερση, σεισμό, πλημμύρα ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή ανθρώπινο ενδεχόμενο εκτός του ελέγχου μας, το οποίο συνεπάγεται τη λύση μιας συμφωνίας ή σύμβασης που συνάφθηκε ή που δεν μπορούσε λογικά να προβλεφθεί. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος που επηρεάζεται από τέτοιου είδους συμβάν ενημερώνει αμέσως το άλλο συμβαλλόμενο μέρος για την εν λόγω εκδήλωση και καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να συμμορφωθεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις οποιασδήποτε συμφωνίας που περιέχεται στο παρόν.

Παραίτηση

Η αποτυχία οποιουδήποτε μέρους να επιμείνει στην αυστηρή εκτέλεση οποιασδήποτε διάταξης αυτής ή οποιασδήποτε συμφωνίας ή στην αποτυχία οποιουδήποτε μέρους να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή ένδικα μέσα που του απονέμει το δικαίωμα αυτό δεν αποτελεί παρέκκλιση από αυτό και δεν προκαλεί μείωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή ή οποιαδήποτε συμφωνία. Η παραίτηση από οποιαδήποτε από τις διατάξεις αυτής ή οποιασδήποτε Συμφωνίας θα είναι αποτελεσματική, εκτός εάν δηλώνεται ρητά ότι είναι τέτοια και υπογράφεται από αμφότερα τα Μέρη.

Γενικώς

Οι νόμοι της Αγγλίας και της Ουαλίας διέπουν αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο [και χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες / την αγορά των προϊόντων μας], συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και με την αποκλειστική δικαιοδοσία των αγγλικών δικαστηρίων σε όλες τις διαφορές που προκύπτουν από την πρόσβαση αυτή. Εάν οποιοσδήποτε από αυτούς τους όρους θεωρηθεί άκυρος ή μη εφαρμόσιμος για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξαιρέσεων και περιορισμών που αναφέρονται παραπάνω), τότε η μη έγκυρη ή μη εφαρμόσιμη διάταξη θα αποκοπεί από αυτούς τους όρους και οι υπόλοιποι όροι θα συνεχίσουν να ισχύουν. Η αποτυχία της Εταιρείας να επιβάλει οποιεσδήποτε από τις διατάξεις που περιέχονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και οποιαδήποτε Συμφωνία ή η μη άσκηση οποιασδήποτε δυνατότητας λήξης δεν θα ερμηνευτεί ως παραίτηση από αυτές τις διατάξεις και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων ή οποιασδήποτε Σύμβασης ή οποιουδήποτε μέρους της ή το δικαίωμα στη συνέχεια να επιβάλει κάθε διάταξη. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις δεν θα τροποποιηθούν, θα τροποποιηθούν, θα τροποποιηθούν ή θα συμπληρωθούν παρά μόνο γραπτώς και θα υπογραφούν από δεόντως εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της Εταιρείας.

Κοινοποίηση αλλαγών

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει από καιρό σε καιρό αυτούς τους όρους, όπως κρίνει σκόπιμο και η συνεχιζόμενη χρήση του ιστότοπου θα σημαίνει ότι αποδέχεστε οποιαδήποτε προσαρμογή στους όρους αυτούς. Εάν υπάρχουν αλλαγές στην πολιτική απορρήτου, θα ανακοινώσουμε ότι αυτές οι αλλαγές έγιναν στην αρχική μας σελίδα και σε άλλες βασικές σελίδες του ιστότοπού μας. Εάν υπάρξουν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης των πελατών μας, η ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομείου θα γίνει σε όσους επηρεάζονται από αυτήν την αλλαγή. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην πολιτική απορρήτου θα δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας 30 ημέρες πριν από την πραγματοποίηση αυτών των αλλαγών. Συνεπώς, σας συμβουλεύουμε να ξαναδιαβάσετε αυτή τη δήλωση σε τακτική βάση

Αυτοί οι όροι και οι όροι αποτελούν μέρος της Συμφωνίας μεταξύ του Πελάτη και του εαυτού μας. Η πρόσβασή σας σε αυτόν τον ιστότοπο ή / και η ανάληψη μιας κράτησης ή μιας Συμφωνίας υποδεικνύει την κατανόηση, τη συμφωνία και την αποδοχή σας της Ανακοίνωσης Αποποίησης Ευθυνών και των πλήρων Όρων και Προϋποθέσεων που περιέχονται στο παρόν. Τα νόμιμα δικαιώματα των Καταναλωτών σας δεν επηρεάζονται.